Disclaimer

Disclaimer.

 Deze website is ontwikkeld door AssuService, hierna AssuService genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website. AssuService is een onderdeel van LIN.799, LIN.799 is een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3570 ALKEN, Pickardstraat 76. Het algemeen telefoonnummer is +32 11/59 91 51, faxnummer +32 11 88 11 33, e-mail INFO@AssuService.BE. BTW BE 0 475 744 517.

 1. Algemeen.

 Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website van AssuService. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet de toepasbaarheid, de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en AssuService.

 2. Wijzigingen.

 AssuService behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze algemene voorwaarden na te lezen.

 3. De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie.

 Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over AssuService, en haar respectievelijke producten. Alhoewel AssuService zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert AssuService niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert AssuService een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking ven de website. Wanneer goederen toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.

 4. Virussen en misdrijven.

 AssuService onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking attacks, of andere informatiemisdrijven.

 5. Hyperlinks.

 De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. AssuService heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Indien u een hyperlink vanop uw eigen website naar deze wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met AssuService (INFO@AssuService.BE) en deze zal U over de toelaatbaarheid zo snel mogelijk informeren.

 6. Exoneratiebeding

 Behoudens in het geval van opzet of bedrog kan AssuService in geen geval aansprakelijk gesteld worden via onrechtmatige daad, contractuele of product aansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud

van de website, virussen, hacking attacks en andere computer misdrijven, of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als AssuService verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig zonder risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de algemene gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 7. Auteursrecht.

 De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van AssuService of haar informatieleveranciers. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik van commerciële doeleinden van geheel of deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AssuService.

 8. Verbintenissen van de gebruiker.

 De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, AssuService of derden, geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden, de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen, geen ongevraagde berichten te verzenden. AssuService behoudt zich het recht voor aan de bevoegde

autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

 9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank.

 Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen worden aan de Belgische wetgeving. De Hasseltse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid in deze geschillen op te treden. Een gedrukte versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm geleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in ieder gerechtelijk of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die

werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 PRIVACY POLICY.

 Charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 1. Welke gegevens houden we bij van u ?

 Een deel van de door u opgegeven informatie, bewaren we in ons klantenbestand. AssuService is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Volgende gegevens kunnen door AssuService verzameld worden : basisgegevens: familienaam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, land. Eventuele extra gegevens : type klant, firmanaam, communicatiemiddelen (telefoon, fax, GSM, email).

 2. Hoe winnen we uw persoonlijke gegevens in ?

 Uw persoonlijke gegevens geeft U ons zelf, via onze website.

 3. Wat doen we concreet met uw informatie ?

 We gebruiken uw gegevens :

- Om de door U gevraagde service perfect uit te voeren;

- Om U informatie en aanbiedingen voor te stellen van andere producten en diensten van AssuService.

 4. Aanpassing van uw gegevens.

 - U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

- Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een

wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.