Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden AssuService

 1. Toepassingsgebied.

 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn vanaf 1 juli 2013 van kracht en zijn van toepassing op elke bestelling van producten die uitgevoerd wordt via de dienst die wordt aangeboden op de website van AssuService. De eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing.

Bepalingen die tegenstrijdig zijn met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden enkel toegepast met uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van AssuService.

 2. Gegevens van AssuService.

 AssuService

Adres: Pickardstraat 1209, 3570 Alken

BTW: BE 475.744.517

Ondernemersnummer: 0475.744.517

 3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen.

 Onder 'DIENST' verstaat men het deel van de website van AssuService dat toegankelijk is via het enige adres http://www.assuservice.be waar nummerplaten en andere producten die door AssuService of onder haar verantwoordelijkheid on-line aangekocht kunnen worden.

De erin voorgestelde dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als professioneel of voor rechtspersonen (hierna de 'gebruiker(s)'genoemd).

 4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 De producten die te koop worden aangeboden via de dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de gebruiker om deze producten te kopen, buiten de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De gebruiker verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure die hieronder beschreven wordt, voltooit. AssuService verbindt zich slechts geldig t.o.v. de gebruiker vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag AssuService op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van een product opschorten, het productassortiment veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die AssuService voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook het charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de disclaimer die op de website van AssuService staan.

AssuService behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde algemene voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die reeds aanvaard werden door AssuService en die geregeld blijven door de algemene voorwaarden die van kracht waren op de datum van de bevestiging.

 5. Bestelprocedure.

                 5.1 Registreren.

                 De gebruiker moet zich eerst registreren op de website van AssuService.

                Registratie is enkel mogelijk voor erkende verzekeraars.

De gebruiker wordt gevraagd zijn gegevens in te voeren.

Optioneel kan de gebruiker aanvinken “Ik wens maandelijkse domiciliëring”

Indien de gebruiker zich wenst te registreren, bevestigt hij de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden van AssuService, het charter voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de disclaimer door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen.

Vervolgens klikt hij op het button “VERZENDEN”.

 Na het verzenden ontvangt AssuService een e-mail met de aanvraag tot registratie.

Na nazicht van de gegevens kan AssuService de aanvraag goedkeuren of afkeuren.

Indien het account goedgekeurd wordt ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin een automatisch gegenereerd wachtwoord.

Indien het account afgekeurd wordt ontvangt de gebruiker een e-mail met de melding dat zijn aanvraag afgekeurd is.

                 5.2 eerste maal Inloggen.

Hierna kan de gebruiker inloggen d.m.v. e-mailadres en wachtwoord.

                Na het inloggen komt de gebruiker terecht in de online bestelmodule.

                Er wordt eerst een pop-up getoond met de vermelding dat de gebruiker zijn/haar gegevens moet aanvullen:

De gebruiker kan deze pop-up enkel weg klikken door te klikken op de button “GEGEVENS AANVULLEN” en komt de gebruiker op de instellingen pagina terecht (op de tab ‘PERSOONLIJKE GEGEVENS’)

 De volgende velden zullen prefilled zijn (de gebruiker heeft zijn gegevens reeds ingevuld tijdens het registreren)

 • bedrijf    
 • CBFA-nr
 • BTW-nr
 • Voornaam
 • Naam
 • Adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente)
 • E-mail
 • Tel / GSM
 • Fax
 • Rekening nr. (IBAN)

De velden “BEDRIJF” en “BTW-nr.” kunnen niet aangepast worden.

De gebruiker kan volgende info nog aanvullen

 • 2° e-mailadres
 • Taal aanpassen “Nederlands of Frans”
 • Facturatieadres
  • Idem als postadres
  • Ander adres (straat, nr., bus, postcode, gemeente)

De gebruiker kan hier ook zijn paswoord wijzigen door te klikken op “WACHTWOORD WIJZIGEN” er kommen dan 3 velden in beeld.

 • Oud wachtwoord
 • Nieuw wachtwoord
 • Nieuw wachtwoord (herhaal)

 Nadat de gebruiker de gegevens heeft nagezien en aangevuld heeft klikt hij op de button “GEGEVENS OPSLAAN” hierna komt er een pop-up in beeld met de vraag om de verkoopprijzen na te zien en eventueel aan te passen.

De gebruiker kan deze pop-up enkel weg klikken door te klikken op de button “VERKOOPPRIJZEN INVULLEN” en komt de gebruiker op de instellingen pagina terecht (op de tab ‘MIJN PRODUCTEN’)

 Op dit scherm krijgt de gebruiker een overzicht van alle producten die hij/zij kan bestellen.

Per product ziet men 3 gegevens:

 • UW INKOOPPRIJS:              Deze prijzen zijn vast en voor alle gebruikers hetzelfde.
 • UW VERKOOPPRIJS:          Hier vult de gebruiker zijn verkoopprijs in die hij vrij kan kiezen.
  • UW COMMISSIE:                  Deze wordt automatisch berekend (dit is het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs)

 De gebruiker kan dit scherm enkel verlaten als alle verkoopprijzen ingevuld zijn. Daarna krijgt de gebruiker toegang tot de volledige applicatie.

 5.3 Inloggen volledige applicatie.

 PRODUCTEN

 In dit scherm krijgt de gebruiker een overzicht van alle producten die hij/zij kan bestellen. Van ieder product wordt de naam en een foto getoond.

NUMMERPLAAT BESTELLEN

Als de gebruiker een nummerplaat in het mandje wil toevoegen klikt hij/zij op het desbetreffende vak, hierna wordt er een pop-up getoond waar hij/zij de plaatcombinatie kan invullen. Hierna klikt de gebruiker op de button “VOEG TOE AAN MANDJE” vervolgens  opent een nieuwe pop-up met de vermelding ‘product toegevoegd aan mandje’ hierna kan de gebruiker klikken op de button “BESTELLING AFHANDELEN” of “VERDER WINKELEN”

PRODUKTEN BESTELLEN WAARVOOR ER GEEN BIJKOMENDE INFO IS VEREIST (plaathouder, fluovest, parkeerschijf, enz…)

Als de gebruiker een product in het mandje wil toevoegen klikt hij/zij op het desbetreffende vak, hierna opent een pop-up met de vermelding ‘product toegevoegd aan mandje’ vervolgens kan de gebruiker klikken op de button “BESTELLING AFHANDELEN” of “VERDER WINKELEN”

 GEPERSONALISEERD DOCUMENT BESTELLEN

Als de gebruiker een gepersonaliseerd document in het mandje wil toevoegen klikt hij/zij op het desbetreffende vak, hierna opent een pop-up met de vermelding ‘voeg uw document toe’ de gebruiker moet hier eerst het document uploaden al vorens op de button te klikken “VOEG TOE AAN MANDJE” vervolgens  opent een nieuwe pop-up met de vermelding ‘product toegevoegd aan mandje’ hierna kan de gebruiker klikken op de button “BESTELLING AFHANDELEN” of “VERDER WINKELEN”

 WINKELMANDJE

 De gebruiker komt automatische op deze pagina terecht nadat hij/zij op de button geklikt heeft “BESTELLING AFHANDELEN” of hij kan boven op de menubalk klikken op het “WINKELMANDJE”. (De gebruiker ziet ook langs deze optie hoeveel producten er reeds in zijn winkelmandje zitten.)

 Winkelmandje stap 1 (producten)

In de eerste stap krijgt de gebruiker een overzicht van alle producten die hij/zij in het winkelmandje heeft geplaatst. De gebruiker kan in deze stap de aantallen wijzigen, producten verwijderen en extra info meesturen. Indien alles ok is klikt de gebruiker op de button “VOLGENDE”

Winkelmandje stap 2 (facturatie adres leveringsadres)

In deze stap moet de gebruiker kiezen tussen “FACTUUR VOOR KANTOOR” of “FACTUUR VOOR EINDKLANT”

De facturen worden altijd per e-mail verstuurd, de facturen op papier versturen is niet mogelijk

Indien de gebruiker klikt op het vak “FACTUUR VOOR KANTOOR” ziet hij zijn facturatie adres prefilled (dit kan hier niet gewijzigd worden).

Onderaan dit scherm kan de gebruiker het leveringsadres nog kiezen. (2 opties zijn mogelijk)

 • Mijn aders (kantooradres) = adres dat ingesteld is in de account-instellingen.
 • Ander adres = de gebruiker kan zelf een leveringsadres invullen.
  • Het scherm wordt uitgebreid zodat de gebruiker bijkomende gegevens kan invullen (‘optioneel’, bedrijfsnaam ‘verplicht’, voornaam, naam, straat, nr., bus, postcode, gemeente)

Indien de gebruiker klikt op het vak FACTUUR EINDKLANT” moet hij het facturatieadres invullen (‘optioneel’, bedrijfsnaam + BTW nr. ’verplicht’ voornaam, naam, straat, nr., bus, postcode, gemeente)

Verplicht in te vullen: e-mail, het rekening nr.

Verplicht aan te vinken: ik ga akkoord dat de betaling gebeurd via een eenmalige domiciliëring B2C

Onderaan dit scherm kan de gebruiker het leveringsadres nog kiezen. (3 opties zijn mogelijk)

 • Versturen naar facturatie adres = het adres dat bovenaan werd ingevuld zal gebruikt worden
 • Versturen naar verzekeringskantoor = het aders van de verzekeringsmakelaar zal gebruikt worden (adres wordt prefilled onderaan getoond)
 • Ander adres = de gebruiker kan zelf een leveringsadres invullen.
  • Het scherm wordt uitgebreid zodat de gebruiker bijkomende gegevens kan invullen (‘optioneel’, bedrijfsnaam ‘verplicht’, voornaam, naam, straat, nr., bus, postcode, gemeente)

Vervolgens klikt hij/zij op de button “VOLGENDE”

 Winkelmandje stap 3 (controle)

 In deze stap krijgt de gebruiker een overzicht te zien van zijn bestelling.

In dit stadium kan de gebruiker nog alle gegevens aan passen door te klikken op “BEWERK GEGEVENS” onder het vak met de ingevulde gegevens.

 Als de gebruiker “FACTUUR KANTOOR” geselecteerd had worden de inkoopprijzen getoond, deze zijn de verkoopprijzen en kunnen nooit aangepast worden.

 Als de gebruiker “FACTUUR EINDKLANT” geselecteerd had worden de prijzen prefilled (de verkoopprijzen worden opgehaald) getoond, maar de gebruiker kan deze zelf nog aanpassen. De aangepaste prijzen zijn enkel van toepassing op deze bestelling, ze overschrijven de originele verkoopprijzen dus niet.

 • Indien de verkoopprijzen gelijk zijn dan de inkoopprijzen bekomt de gebruiker geen factuur of commissie voor dit order.
 • Indien de verkoopprijzen hoger zijn dan de inkoopprijzen bekomt de gebruiker een commissie voor dit order op het einde van elke maand.
 • Indien de verkoopsprijzen lager zijn dan de inkoopprijzen bekomt de gebruiker een bijkomende factuur op het einde van elke maand.

 Indien alles correct is kan men de bestelling bevestigen door te klikken op de button “BESTELLING BEVESTIGEN”

Bevestiging bestelling.

 De gebruiker ziet de bevestigingspagina met de vermelding ‘bedankt voor uw bestelling’.

Indien de gebruiker heeft gekozen voor “FACTUUR EINDKLANT” verschijnt er een PUP-UP van het document voor de eenmalige domiciliëring B2C die hij dan kan uitprinten en laten ondertekenen door de eindklant, hij/zij kan dit document ook gewoon sluiten.

De eindverantwoordelijkheid en de bewijslast dat de eindverbruiker akkoord gaat met de eenmalige domiciliëren B2C licht volledig bij de gebruiker.

 BESTELLINGEN

 Op deze pagina krijgt de gebruiker een overzicht van geplaatste bestellingen. Bij iedere bestelling worden volgende gegevens getoond.

 • Bestel nr. (uniek getal, automatische gegenereerd)
 • De track en trace code voor opvolging van de verzendingen.
 • Factuur aan…
 • Nummer van de bestelde nummerpla(a)t(en)
 • Totaal bedrag van de bestelling.
 • Status van de levering van de bestelling.
 • Info-icoontje (dit linkt door naar het detail van elke bestelling).

Indien de gebruiker op de bestel nr. of het info-icoontje klikt kan hij/zij de detail van elke bestelling zien.

 6. Wachtwoord vergeten.

 Indien de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is kan hij/zij dit opvragen door het geregistreerde e-mailadres in te vullen. Vervolgens ontvangt hij/zij een mailtje met daarin het wachtwoord en kan hij/zij opnieuw inloggen.

 7. Persoonlijke gegevens wijzigen / Verkoopprijzen producten wijzigen.

 De gebruiker kan zijn/haar persoonlijke en bedrijfsgegevens altijd aanpassen. Als de gebruiker rechts boven klikt op het instellingen-icoon “WELKOM (BEDRIJF)” verschijnt een keuze menu met ‘PERSOONLIJKE GEGEVENS” “MIJN PRODUKTEN” “AFMELDEN”.

Als de gebruiker klikt op “PERSOONLIJKE GEGEVENS” komt hij/zij op de instellingen-pagina terecht van de persoonlijke gegevens en kan hij/zij de nodige aanpassingen doen.

De velden “BEDRIJF” en “BTW-nr.” kunnen niet aangepast worden.

Als de gebruiker klikt op “PRODUCTEN” komt hij/zij op de instellingen-pagina terecht van de verkoopprijzen en kan hij/zij de nodige aanpassingen doen.

 8. Bevestiging en uitvoering van de bestelling.

 De gebruiker krijgt een e-mail toegestuurd met de bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:

o Het ref-nummer van de bestelling.

o De datum waarop de bestelling werd geplaatst.

o De Trackcode waarmee de verzending van elke bestelling kan nagetrokken worden.

o De details van de bestelling met inbegrip van de totale prijs van de bestelling.

o De bedrijfsgegevens van de gebruiker.

o Het facturatieadres.

o Het leveringsadres.

o De gegevens van AssuService

o De leveringswijze en leveringstermijn.

 AssuService behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de

volgende limitatieve lijst van gevallen:

o Het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.

o Het niet-betalen van vorige leveringen.

o Het niet-betalen van vorderingen via domiciliëring van de eindklant.

 9. Bewijs.

 Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de gebruiker toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van AssuService, of zijn host, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestelling en alle transacties tussen de partijen.

 10. Aanbod en prijs.

 Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de site van AssuService bezocht wordt.

Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen op het vlak van bestellingen die reeds eerder werden goedgekeurd door AssuService. In voorkomend geval, kan enkel verandering van de Belgische BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een instantie bij of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de gebruiker en in voorkomend geval, opeisbaar bovenop de prijs.

De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische BTW en de administratie kosten.

De prijzen staan vermeld in euro.

 11. Beschikbaarheid.

 Het product- en prijsaanbod van AssuService zijn geldig zolang ze op de website van AssuService staan tot uitputting van de stocks van AssuService of haar leveranciers.

Wanneer een artikel tijdelijk niet beschikbaar is, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht.

De gebruiker die op de hoogte werd gebracht van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren door zich tot AssuService te richten (zie gegevens van AssuService artikel 25).

AssuService kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die resulteert uit de onbeschikbaarheid van een artikel.

 12. Levering.

 De bestelling wordt geleverd op het adres dat tijdens de bestelprocedure werd aangeduid door de gebruiker.

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België.

 13. Facturering.

 AssuService levert steeds een e-factuur af. (papieren factuur is niet mogelijk)

Zoals aangegeven in de bestelprocedure (zie punt 5 hier boven) kan de factuur opgemaakt worden aan de gebruiker, aan de particuliere eindklant of aan de professionele eindklant.

Bij de levering zit er altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

De prijs die voor de facturatie zal toegepast worden is de prijs vermeld op het deel van de website van

AssuService dat toegankelijk is via het enige adres http://www.assuservice.be op de dag van de bestelling.

 14. Leveringstermijnen.

 AssuService waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt.

De leveringstermijnen die vermeld staat op de home pagina (Bestellingen doorgegeven voor 17:00 uur worden de volgende werkdag geleverd) zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en ze worden enkel ter informatie meegedeeld. AssuService kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de verwerking van de bestellingen of hun levering.

In geval de bestelling niet binnen de 5 dagen na haar bevestiging werd uitgevoerd, kan de gebruiker de bestelling zonder vergoedingen opzeggen, voor zover hij dat doet per E-mail, fax of aangetekende brief volgens de gegevens vermeld in artikel 23 van onderhavige algemene voorwaarden.

De bedragen die de gebruiker reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

 15. Verwerkingskosten.

 De verwerkingskosten zijn steeds inbegrepen in de prijs vermeld op de bestelbon.

 16. Niet-conformiteit.

 Alle artikels die via de dienst worden aangeboden worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk afgebeeld en beschreven. De afbeeldingen die op de site van AssuService staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.

Wanneer het ontvangen product niet overeenstemt met het artikel dat de gebruiker bestelde of wanneer het beschadigd is, kan de gebruiker het product terugsturen naar AssuService binnen de 14 dagen na ontvangst.

AssuService ruilt het product om of betaalt het bedrag van de bestelling terug binnen de 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch omgeruild, noch teruggenomen.

AssuService behoudt zich het recht voor te weigeren teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd zijn door de gebruiker.

Algemeen wordt een bestelling beschouwd als geleverd binnen de 3 werkdagen na de overhandiging van de artikels aan de post, de track en trace code geldt als bewijs.

Indien echter één of meerdere besteld(e) product(en) de gebruiker niet binnen de 5 werkdagen na de bevestiging van de bestelling bereikt op het meegedeelde leveringsadres, moet de gebruiker binnen een redelijke termijn contact opnemen met AssuService (waarvan de gegevens in artikel 25 staan), om de status van zijn bestelling te controleren.

Wanneer blijkt dat de zending die werd verstuurd verloren zou zijn gegaan tijdens de leveringsprocedure, verstuurd AssuService een nieuwe zending of betaalt ze het bedrag van de bestelling terug.

 17. Recht op verzaking.

 Overeenkomstig de Belgische wet van 06 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen.

Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten (zoals onze platen) geniet de klant dat recht niet.

De betekening van verzaking kan gebeuren via E-mail of aangetekende brief geadresseerd aan AssuService.

(waarvan de gegevens in artikel 23 staan)

Het recht op verzaking van de gebruiker is afhankelijk van het terugsturen van het (de) product(en) binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de E-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.

AssuService betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat is (zijn).

De verzendingskosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de gebruiker, behalve in geval van niet-conforme levering (zie artikel 14).

 18. Betaling.

 Indien de factuur opgemaakt wordt op naam van de professionele kan deze betaald worden via overschrijving of via domiciliëring (B2B).

Na 10 bestellingen wordt aan de gebruiker (indien hij niet voor domiciliëring heeft gekozen) een POP-UP getoond die aangeeft dat hij/zij zijn rekeningnummer moet invullen en ‘ik wens domiciliëring’ moet aanvinken. Door op de button “GEGEVENS AANVULLEN” te klikken komt hij op de instellingen-pagina terecht waar hij/zij dan de IBAN nr. kan invullen en ‘ik wens domiciliëring’ kan aanvinken, vervolgens moet de gebruiker op de button “GEGEVENS OPSLAAN” klikken alvorens verder te kunnen werken op de website van AssuService.

Indien de factuur opgemaakt wordt op naam van de particulier kan deze enkel betaald worden via domiciliëring (B2C).

AssuService blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de prijs volledig werd betaald.

 19. Intellectuele rechten.

 De site van AssuService en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssuService. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden.

Elke breuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 20. Disclaimer - Beperking van de verantwoordelijkheid.

 AssuService kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zijnde bedrijfsverlies, verlies van winst of mogelijkheden ...) die voortvloeit uit het gebruik van haar dienst.

AssuService is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

AssuService kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract in geval van overmacht, moeilijkheden bij of gedeeltelijke of volledige staking van de postdiensten, transport- en / of communicatiemiddelen, overstromingen, brand.

 21. Talen.

 AssuService biedt de gebruikers een on line bestelprocedure in 2 talen aan:

o Nederlands.

o Frans.

 22. Archivering.

 De contracten die werden afgesloten via de dienst worden door AssuService gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de gebruikers).

 23. Persoonlijke levenssfeer.

 Overeenkomstig het charter voor de persoonlijke levenssfeer dat op de website van AssuService staat en waarnaar verwezen wordt, verbindt AssuService zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

 24. Geschillen.

 Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht.

Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 25. Klantendienst en klachten.

Voor de opvolging van de bestellingen en / of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de dienst, kan de gebruiker terecht bij:

 AssuService

Pickardstraat 1209

3570 ALKEN

BTW: BE 475.744.517

Ondernemersnummer: 0475.744.517

Tel: 011 / 59 91 51

Fax: 011 / 88 11 30

E-mail: info@assuservice.be

Binnen de 5 werkdagen wordt u ingelicht over de termijn waarbinnen u van AssuService een antwoord zal ontvangen.